Kategorier
Andra sorters verk

NormalMoral

NormalMoral

Opinionsundersökningar, annonser i DN 7/12 2009

Inte förrän under ett besök på ett opinionsundersökningsinstitut förstod jag i vilken grad dessa företag arbetar med lobbyism. De opinionsbildar genom att se till att få fram siffror som gynnar deras uppdragsgivare. Om en undersökning får ett dåligt resultat så har de ingen skyldighet att offentliggöra denna statistik. Med en trovärdig avsändare i ryggen blir de siffror som publiceras tillförlitliga. Intressant!

Det mediakritiska projektet NormalMoral laborerar med samma verktyg som propagandakampanjerna använder. Det tar avstamp i två opinionsundersökningar beställda från två skilda opinionsundersökningsinstitut, Kairos Future och Temo Synnovate. Frågeställningen är identisk, men jag som beställare har efterfrågat olika resultat. Projektet undersöker trovärdigheten och neutraliteten som undersökningsinstitut förmodas ha. 
 
Undersökningarna handlar om normen för manlighet och attityder till det motsatta könet hos pojkar i åldern 16-24 år samt hur olika roller skapas och bekräftas av media. Detta är tankar som går tillbaks till Francois Lyotards tankar om meta-recit, språket som verklighetsskapande. Vidare undersöker projektet fenomenet in group/out group, det vill säga vad som utåt verkar vara normen i en grupp jämfört med vad de enskilda individerna tycker utanför gruppen.

Genom mitt konstnärskap har jag undersökt och intresserat mig för vad vi ser som sanningar och vad normer består av. Genom de två undersökningarna med samma frågeställning åskådliggörs den föränderliga sanningen: hur man kan ta det man behöver av ett faktaunderlag för att få det att se ut som man vill. Var går gränsen mellan manipulation och tolkning? Flyttar sig den gränsen beroende på avsändare och kontext?


Projektet finansierades med hjälp av KU-medel från Kungl. Konsthögskolan.