Kategorier
Bilder

Utan titel

Utan titel

Utan titel
Blyerts och akvarellpenna på papper, 70 x 100, 2015
Kategorier
Andra sorters verk

Det som vi hade och vad jag har kvar

Det som vi hade och vad jag har kvar

Stillbildsanimering, 3 min

Alla föremål har samlats vid en bodelning. De som tillfaller den ena parten stannar i bild, övriga tonas bort.
Kategorier
Andra sorters verk

Jailhouse Rock

Jailhouse Rock

En videoinstallation i två delar

Del 1:

På en TV-skärm visas en tre minuter lång videoloop med en papegoja som pratar. Följande text finns på en skylt nedanför skärmen: När jag gick i förskolan klagade en av mina klasskamrater på det höga skattetrycket. Han visste inte vad det betydde men han klagade ändå. Det hade ju hans mamma gjort. Han visste inte att skattepengarna finansierade hans dag på förskolan, hans lunch och fluortantens fruktade besök. Nu kan man tycka vad man vill om skatter men det var just det han inte gjorde. Han upprepade bara. Det är inte så att jag tycker att min klasskamrat var dum; man kan inte begära så mycket av en sexåring. Jag har gjort likadant många gånger sedan dess. Jag hör något, funderar inte över det, och gör det till min åsikt. Jag är en papegoja. Farligast är det när jag inte kan skilja på fakta och åsikter. Enligt genusforskningen som har granskat ansökningar om forskningsanslag visar sig bedömarna värdera samma egenskaper olika beroende på den sökandes könstillhörighet. Om en manlig forskare rör sig mellan olika fält så är han tvärvetenskaplig och bred. Om en kvinnlig gör samma sak så har hon inte riktigt bestämt sig. Samma sak gäller det motsatta förhållandet: en kvinnlig forskare som håller sig inom ett riktigt smalt område är, just det: smal. En manlig har spetskompetens. Om en kvinnlig forskare har barn så ses det som ett problem. Hos manliga forskare ses föräldraskapet som något positivt: han har mer erfarenhet av livet än en som är barnlös. Och så vidare. De här vetenskapliga objektiva bedömarna är också papegojor. Under en månads tid har jag plockat ut meningar som beskriver kvinnor och män ur de största svenska dagstidningarna. Jag har lärt en papegoja att säga ett representativt urval av dessa meningar. Det finns tre gånger så många beskrivande meningar om män och i flera fall återkommer samma adjektiv: Han är arg (2 ggr). Han är noggrann (2 ggr). Han är ung (2 ggr). Den enda meningen som jag har hittat flera gånger om en kvinna är: Hon är mörk. Och så har jag hittat: Hon är lätt att utnyttja. Hon är skör. Det är som ett skämt.
 

Del 2:

En platsbyggd voljär inredd med bord och stol står i ett litet rum. En halvt urdrucken kaffekopp finns kvar som ett spår av den som suttit där. På dörren finns ett kodlås som går att låsa upp både inifrån och utifrån. Låset har fabrikskoden kvar: 0000. Voljären är ett rum för vila. Den fungerar som en paus men symboliserar också de strukturer som möjliggör vårt tänkande men samtidigt begränsar det. Den handlar om längtan efter äkta frihet. Verket behandlar som helhet en strävan efter att slippa de meningslösheter vi nonchalant upprepar och som genom upprepningen får en performativ verkan och därför formar våra liv och vår syn på oss själva och varandra. Projektet är finansierat med hjälp av EE-medel, en del av Konstnärligt Utvecklingsmedel
Kategorier
Andra sorters verk

NormalMoral

NormalMoral

Opinionsundersökningar, annonser i DN 7/12 2009

Inte förrän under ett besök på ett opinionsundersökningsinstitut förstod jag i vilken grad dessa företag arbetar med lobbyism. De opinionsbildar genom att se till att få fram siffror som gynnar deras uppdragsgivare. Om en undersökning får ett dåligt resultat så har de ingen skyldighet att offentliggöra denna statistik. Med en trovärdig avsändare i ryggen blir de siffror som publiceras tillförlitliga. Intressant!

Det mediakritiska projektet NormalMoral laborerar med samma verktyg som propagandakampanjerna använder. Det tar avstamp i två opinionsundersökningar beställda från två skilda opinionsundersökningsinstitut, Kairos Future och Temo Synnovate. Frågeställningen är identisk, men jag som beställare har efterfrågat olika resultat. Projektet undersöker trovärdigheten och neutraliteten som undersökningsinstitut förmodas ha. 
 
Undersökningarna handlar om normen för manlighet och attityder till det motsatta könet hos pojkar i åldern 16-24 år samt hur olika roller skapas och bekräftas av media. Detta är tankar som går tillbaks till Francois Lyotards tankar om meta-recit, språket som verklighetsskapande. Vidare undersöker projektet fenomenet in group/out group, det vill säga vad som utåt verkar vara normen i en grupp jämfört med vad de enskilda individerna tycker utanför gruppen.

Genom mitt konstnärskap har jag undersökt och intresserat mig för vad vi ser som sanningar och vad normer består av. Genom de två undersökningarna med samma frågeställning åskådliggörs den föränderliga sanningen: hur man kan ta det man behöver av ett faktaunderlag för att få det att se ut som man vill. Var går gränsen mellan manipulation och tolkning? Flyttar sig den gränsen beroende på avsändare och kontext?


Projektet finansierades med hjälp av KU-medel från Kungl. Konsthögskolan.
Kategorier
Andra sorters verk

I underlandet

I underlandet

I underlandet
Slumpad videoloop, envägsspegel, 2010
I badrumsspegeln framträder en mun. Den varvar obscena gester ackompanjerade av ett äckligt smaskande ljud med att uttrycka sig verbalt. Lösryckt från kroppen och med ett ambivalent och obehagligt leende kräver den uppmärksamhet. Toalettbesökaren tvingas att följa med i munnens tankebanor: meningarna är glasklara, dubbeltydiga, obehagliga och poetiska. Munnen gör sig av med en massa skräp, men det är inte tankarna som är skräp utan de samhällsfenomen de har extraherats ur.
Kategorier
Andra sorters verk

Gryningsriket

Gryningsriket

Gryningsriket
Installation i mörklagt rum
Rummet är så mörkt att man måste röra sig med försiktighet för att inte riskera att snubbla. Ett subtilt ljud av regn och trafik på avstånd sveper in rummet och skapar en känsla av att vara någon annanstans. En säng och några sovrumsmöbler står utplacerade som i ett tomrum. En vit rislampa ger ifrån sig ett blekt sken.
I sängen ligger några människor, de syns inte men man kan höra deras andning om man ställer sig nära. Man befnner sig i natten, på småtimmarna nära gryningen.
En projektion uppenbarar sig på lampan då man har gått in i rummet och runt sängen. Där syns en blå himmel med ulliga moln och textsnuttar som drar förbi och bildar en ändlös litania av ”jag vill ha”, ett grubbel som mal och mal i sovrummets mörker. 
Ibland tonar projektionen bort. Då lyser i stället orden ”STANNA” ”TÄNK” ”OBSERVERA” ”PLANERA” på lampans ljusa snurrande glob. De är skrivna med efterlysande färg och laddas upp av projektionen. Orden är en minnesramsa som man får lära sig i scouterna och som ska användas om man gått vilse. 
Installationen handlar om individens svårighet att i mediebruset och bland egna och andras förväntningar urskilja sina egna livsmål och önskningar. Är individualism möjligt i ett samhälle som dikterar ens önskningar? Är längtan efter att vara en individ min egen önskan?
Kategorier
Andra sorters verk

Geschichte

Geschichte

Geschichte
Installation, blandteknik
Verkets namn är en sammanblandning av tyskans ord för ansikte och historia.
Det består av sex stycken porträtt där själva ansiktena är täckta av vax. Vaxet värms upp och kyls ned och skiftar därmed mellan att vara genomsynligt och opakt.
Kategorier
Andra sorters verk

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Annons i DN, 27/4 2008
Disclaimer är ett verk som visades som en annons i DN. Trots att det har tio år på nacken är det fortfarande tyvärr lika aktuellt. Kanske mer än någonsin nu när diskussionerna om våra värderingar i fråga om samtycke rasar i media. Disclaimer är ett inlägg i debatten för att visa de absurda konsekvenserna av att kvinnors tydliga nej inte räknas i ens i domstol.

 

Texten lyder:

"För den händelse att jag är berusad eller drogad eller av någon annan anledning inte kan uttrycka samtycke eller misstycke så vill jag inte på något sätt ha sex med någon eller några. Detta gäller oavsett hur jag är klädd eller om jag är oklädd, samt oavsett om, på vilket sätt eller med vem/vilka jag tidigare har haft sex. Detta gäller också även om jag har uppfattats som flirtig."

"Ort och Datum"

"Underskrift"

Runt texten finns en streckad linje med texten: "Klipp ut, skriv under och spara"
Kategorier
Andra sorters verk

Because you´re worth it

Because you´re worth it

Because you´re worth it


Because you´re worth it


Because you´re worth it

Annika Kupiainen intresserar sig för hur världen är konstruerad och vad det innebär att vara människa. I sina arbeten vill hon rubba de förenklingar som hon upplever att vårt samhälle bygger på.
I Klubb Konsument deltar hon med verket ”Because you’re worth it”. Det är en smyckesserie där prislappen är själva hängsmycket. Den typ av prislappar som har formen av en avlång kub, och som vi känner igen från smyckes- och klockaffärer. Smycket kostar vad det står på det. Smyckena görs på beställning och det är kunden själv som bestämmer vad det ska kosta. Verket sätter på så vis fingret på vår uppfattning av värde, på symbolvärde och reellt värde. I Klubb Konsument visas en serie fotografier av redan tillverkade smycken. Men som ett av Klubb Konsuments alla medlemserbjudanden kan man köpa ett smycke. Kupiainens verk är bland annat inspirerat av sociologen Zygmunt Baumans bok ”Vi vantrivs i det postmoderna”. I en av bokens essäer finner man analysen av konsumtionssamhällets främlingar. Det är vi och vi vantrivs. Baumans vantrivsel stammar från frihetsbegreppet. Ju mer fri man känner sig, desto mindre vantrivsel. Men hur fria är vi egentligen? Kan vi någonsin komma ifrån de konsumtionsmönster som är en förutsättning för den tid och det samhälle som vi lever i? Bauman har energiskt utforskat olika sidor av vårt samtida sociala och kulturella liv, som han karaktäriserar som "flytande". Relationer, identiteter, och institutioner befinner sig i en ständig förvandling. Det skapas hela tiden nya möjligheter, men också nya faror. Konsumtion är i sig något flyktigt, menar Bauman, och våra dagars konsumtionssamhälle är ett tillstånd av evig otillfredsställelse, där den ena frestande nyheten jagar den andra i halsbrytande fart. Konsumtionssamhällets kultur är en "nukultur". Poängen med Bauman är att han envist trycker på något som vi innerst inne är medvetna om, men inte vill eller vågar erkänna: att vi långtifrån är så fria som vi inbillar oss...

Text av Niklas Östholm, till utställningen Klubb Konsument
Kategorier
Andra sorters verk

Anteckningsbok

Anteckningsbok

Anteckningsbok
Inbunden bok, ed. 4
Anteckningsbok ger intryck av att vara konstnärens autentiska skissbok. I själva verket är teckningarna och anteckningarna nogsamt utvalda från sju olika böcker och därefter kopierade och inbundna.